Rozwiń filtry Filtry

Regulamin

Obowiązuje od 1.10.2015

Art.1 - WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania portalu internetowego umieszczonego pod adresem rodzinnewyprawy.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług. Ponadto regulamin określa także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych użytkowników wyżej wymienionego portalu internetowego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług nie wymagających zarejestrowania się w wyżej wymienionym portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Portal internetowy jest wydawany przez firmę Katarzyna Rdzanek-Hodor, ul. Długa 45B, 44-200 Rybnik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 751-129-93-11, REGON: 362346502. Redaktorem naczelnym jest Katarzyna Rdzanek-Hodor, redakcja mieści się w Rybniku, przy ul. Długiej 45B.
 4. Celem portalu internetowego jest gromadzenie i udostępnianie kompleksowej informacji na temat śląskich atrakcji turystyczno-rekreacyjnych na obszarze obejmującym województwo śląskie i opolskie oraz Kraje Śląsko-Morawski i Ołomuniecki w Czechach.

Art. 2 - DEFINICJE

Portal – portal internetowy prowadzony przez firmę Katarzyna Rdzanek-Hodor pod adresem rodzinnewyprawy.pl

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania z Portalu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach korzystania z Portalu.

Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu pod odnośnikiem „Rejestracja” mającego na celu przydzielenie Konta Użytkownikowi. Prawidłowa rejestracja wymaga podania nazwy użytkownika i jego adresu e-mail oraz aktywowania Konta poprzez wejście na stronę o adresie przesłanym Użytkownikowi pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Rejestracja może być także wykonana za pomocą przycisku „Zarejestruj się przez Facebook”, który umożliwia pobranie danych Użytkownika z jego konta w serwisie Facebook i użycie ich do przydzielenia mu Konta.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień uzyskanych przez Użytkownika po wykonaniu prawidłowej Rejestracji w Portalu.

Wpis – zawartość (np. komentarza, artykułu, atrakcji, opinii, wydarzenia) wprowadzana przez Użytkownika do Portalu.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i odnośniki do filmów), które Użytkownik umieszcza w Portalu.

Dane Osobowe – dane Użytkowników zgromadzone w wyniku zatwierdzania formularzy Portalu wymagających podania danych osobowych w rozumieniu art.6 pkt 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Art. 3 - ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Korzystanie z podstawowych funkcji Portalu nie wymaga utworzenia Konta.
 4. Dostęp do części pozwalających na dodawanie lub zmiany Danych bądź Wpisów jest możliwy dopiero po utworzeniu Konta.
 5. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Do utworzenia Konta niezbędna jest prawidłowa Rejestracja.
 7. Użytkownikowi nie wolno ujawniać hasła dostępowego do Konta innym osobom oraz udostępniać Konta osobom nieupoważnionym. Użytkownik powinien także zapewnić bezpieczeństwo urządzenia dostępowego używanego do korzystania z Portalu. W szczególności jeśli Użytkownik loguje się do Konta z urządzenia dostępowego, do którego może mieć dostęp wiele osób, nie powinien używać opcji „Nie wylogowuj mnie” dostępnej w formularzu logowania, a po zakończeniu korzystania z Portalu powinien się wylogować.
 8. Akceptacja Regulaminu jest równoważna ze złożeniem następujących oświadczeń:

  a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Katarzyna Rdzanek-Hodor moich Danych Osobowych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienionych w trakcie użytkowania Portalu, w celu świadczenia Usług, jak również w celach statystycznych oraz celem wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., przez firmę Katarzyna Rdzanek-Hodor

  b) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu w celu świadczenia Usług przez firmę Katarzyna Rdzanek-Hodor, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia,

  c) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych (np. zmiany w Regulaminie, przerwy techniczne, utrudnienia w korzystaniu z Portalu) na adres e-mail podany przy rejestracji bądź zmieniony w ustawieniach Konta,

  d) oświadczam, że wprowadzone przeze mnie Wpisy nie naruszają praw innych osób i posiadam do nich pełne prawa autorskie,

  e) udzielam firmie Katarzyna Rdzanek-Hodor niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych przeze mnie Wpisów i Danych w zakresie: utrwalania w pamięci komputera, zwielokrotniania, zmiany, usuwania, wyświetlania i rozpowszechniania za pomocą różnych technik (w tym techniką poligraficzną, drukarską i cyfrową) w przestrzeni publicznej (w szczególności w Internecie).

 9. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.
 10. Zawartość Portalu jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego, logotypu oraz Danych i Wpisów.
 11. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wpisu w ramach moderacji bez podania przyczyny. Redakcja portalu zastrzega sobie również prawo do zmiany lub usunięcia Wpisu, jeśli będzie zawierał treści niezgodne z Regulaminem.
 12. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikowania Wpisu Użytkownika, w szczególności dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych oraz włączania Wpisu bądź jego części do innych Wpisów.
 13. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Wpisów:

  a) zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,

  b) zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,

  c) zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,

  e) merytorycznie bez związku z komentowaną treścią,

  f) zawierających mniej niż 3 słowa,

  g) przypisanych do błędnych kategorii,

  h) kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,

  i) dublujących się w obrębie Portalu,

  j) powielających treści z innych stron internetowych,

  k) niezgodnych z tematyką Portalu,

  l) zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia, kapitaliki) w tekście.

 14. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać Wpisów, które:

  a) zawierają wulgaryzmy,

  b) propagują alkohol,

  c) propagują środki odurzające, narkotyki,

  d) obrażają osoby publiczne,

  e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

  f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

  g) łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,

  h) zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

 15. Użytkownik umieszcza Wpis w Portalu na własną odpowiedzialność.
 16. Każdy Użytkownik, który zauważy Wpis niezgodny z prawem lub Regulaminem może i powinien zgłosić nadużycie redakcji Portalu przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres redakcja@rodzinnewyprawy.pl
 17. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Portalu lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się z Portalem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Kont innym Użytkownikom.

Art. 4 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy i Dane wprowadzone przez Użytkowników. Treści (w szczególności Wpisy typu komentarze i recenzje) nie są poglądami i opiniami redakcji Portalu.

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Portalu w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowanymi Wpisami i Danymi, a w szczególności zdjęć i wizerunku tych osób. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik będący autorem Wpisu lub Danych.

Art. 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Katarzyna Rdzanek-Hodor, ul. Długa 45B, 44-200 Rybnik.
 3. Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor zbiera i przetwarza Dane Osobowe niezbędne do realizacji Usług, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich Danych Osobowych w każdym czasie poprzez skorzystanie z odnośnika „Profil”.
 5. Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

Art. 6 - USUNIĘCIE KONTA

 1. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny zażądać usunięcia swojego Konta i powiązanych z nim Danych Osobowych.
 2. Usunięcie Konta polega wysłaniu przez Użytkownika zgłoszenia usunięcia konta poprzez formularz kontaktowy „Usuń konto” dostępny na stronie opisującej profil zalogowanego użytkownika. Zgłoszenie takie powoduje wysłanie do Użytkownika wiadomości zawierającej odnośnik potwierdzający chęć usunięcia Konta. Otwarcie strony dostępnej pod tym odnośnikiem ostatecznie potwierdza zamiar Użytkownika i dopełnia procedurę usunięcia Konta.
 3. Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor powiadomi Użytkownika o fakcie usunięcia Konta za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres, który był wykorzystany przy rejestracji Użytkownika.
 4. Usunięcie Konta nie oznacza w każdym przypadku automatycznego usunięcia Danych Osobowych Użytkownika. Dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w celu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika jeśli odnotowano i utrwalono fakt łamania postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. Usunięcie Konta skutkuje pozbawieniem Użytkownika możliwości własnoręcznego wprowadzania zmian we wszystkich Danych i Wpisach, które Użytkownik wprowadził do Portalu. Przed usunięciem Konta Użytkownik ma prawo własnoręcznie usunąć własne Wpisy bądź dokonać w nich wszelkich zmian, które uzna za słuszne. Po usunięciu Konta wszystkie pozostawione przez Użytkownika Wpisy nie naruszające postanowień Regulaminu pozostaną w Portalu.
 6. Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika jeśli Użytkownik łamie którekolwiek postanowienie Regulaminu.

Art. 7 – ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Firma Katarzyna Rdzanek-Hodor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Użytkownik, który posiada Konto zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach przy pierwszym logowaniu po dacie zmiany Regulaminu. Użytkownik ma wtedy możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia nowych postanowień Regulaminu.
 3. Odrzucenie zmienionego Regulaminu wiąże się usunięciem Konta Użytkownika.

 

Regulamin serwisu rodzinnewyprawy.pl, wersja 1.1, data publikacji 1.11.2015

energylandiaEL
DOMINIAK
kratka
Rafał Jurowski
energylandia
Maciek
GosiaK
Tomek
jerzy.hodor
aza123
Jurg
Redaktor
joaska
Adam